ડિસલિપિડેમીયા Image

Jul 09 2021

ડિસલિપિડેમીયા

ડિસલિપિડેમીયા એ એક એવી અવસ્થા છે જેમાં રક્તમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ, TG (ટ્રાયગ્લિસરાઇડ્સ) અથવા બંનેમાં વધારો થાય છે અથવા સારા કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે.કોલેસ્ટ્રોલનું આદર્શ સ્તરહૃદયની રક્તવાહિનીઓમાં રોગના વિકાસનું જોખમ તમારા લોહીમાં હાજર રહેલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા પર નિર્ભર કરે છે. લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરનું આદર્શ સ્તર નીચે પ્રમાણે હોવું જોઈએ.LDL: 70-130 mg/dlHDL: 50 mg/dl થી વધુકુલ કોલેસ્ટ્રોલ: <200 mg/dlટ્રાયગ્લિસરાઇડ્સ: <150 mg/dl. ડિસલિપિડેમીયા શેના કારણે થાય છે? વધુ ચરબીયુક્ત ખોરાક ખાવાથી ભારે વજનવાળા હોવાથી કસરતનો અભાવ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય તો શું થાય છે? ડિસલિપિડેમીયા એથરોસ્કલેરોસિસને કારણે થાય છે જે હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોક અથવા પેરિફેરલ ધમનીની બિમારીનું કારણ બની શકે છે. સ્ટ્રોક...

READ MORE
SIMPLE TIPS FOR BLOOD PRESSURE MEASUREMENT AT HOME Image

Jul 09 2021

SIMPLE TIPS FOR BLOOD PRESSURE MEASUREMENT AT HOME

simple tips for blood pressure(BP) Measurement at home:- Do: Before the BP measurement, 1. Wait for atleast 30 minutes after having foof or tea/coffe 2. sit on chair near table for 5 to 10 minutes before measuring BP 3. Measure Bp on bare arm. measure BP preferably in same arm each time. 4. Empty your bladder (urination) before the reading if u hvae sensation. Don't 1. Don't smoke for atleast 30 minutes

READ MORE
HYPOTHYROIDISM (UNDERACTIVE THYROID) Image

Jul 09 2021

HYPOTHYROIDISM (UNDERACTIVE THYROID)

What is hypothyroidism? Hypothyroidism, also called underactive thyroid, is when the thyroid gland doesn’t make enough thyroid hormones to meet your body’s needs. Thyroid hormones control the way the body uses energy, so they affect nearly every organ in your body, even the way your heart beats. The thyroid is a small gland in your neck that makes thyroid hormones. How common is hypothyroidism? Based on available literature and published research data, prevalence of hypothyroidism is around 11% in India. It is higher than prevalence in UK and USA. What are the symptoms of hypothyroidism? Hypothyroidism has many symptoms that...

READ MORE
HYPERURICEMIA AND GOUT Image

Jul 09 2021

HYPERURICEMIA AND GOUT

ABC of Hyperuricemia (High Uric Acid in blood) and Gout! Uric acid is a waste product produced from digestion or breakdown of purines, which are found in certain foods and are also formed by our body. A high uric acid level (known as hyperuricemia) means excess amount of uric acid in blood. Uric acid accumulated in our blood, passes through kidneys, where most of it is filtered out and excreted(removed) into the urine. When uric acid is not properly excreted through urine than excess uric acid deposits in the form of crystals in the joints primarily those of hands and...

READ MORE
HOW TO AVOID FOOD AND DRUG INTERACTIONS? Image

Jul 09 2021

HOW TO AVOID FOOD AND DRUG INTERACTIONS?

People who are taking multiple medicines/ drugs for their health problem should be cautious about Food and Drug interactions. Such interaction can lead to either toxicity of drug or reduce effect of drug in body. Here are some basic tips while taking prescription or non-prescription drugs: • Don’t mix medications into food unless advised - It is advisable to keep some gap between food and drug intake unless advised by doctor because acid or minerals in certain foods can alter effects of some drug ingredients. Do not crush or break medicines without consulting doctor as it can destroy special coatings...

READ MORE
DIABETIC EYE DISEASE Image

Jul 09 2021

DIABETIC EYE DISEASE

Diabetic eye disease is a group of eye conditions that can affect people with diabetes. Common disease conditions are:- (a) Diabetic retinopathy:-Diabetic retinopathy affects changes to retinal blood vessels that can cause them to bleed or leak fluid which can affect vision. Diabetic retinopathy is the most common cause of vision loss among people with diabetes and a leading cause of blindness among working-age adults. (b)Cataract is a clouding of the eye’s lens. Adults with diabetes are 2-5 times more likely than those without diabetes to develop cataract. Cataract also tends to develop at an earlier age in people with...

READ MORE
ALCOHOLIC LIVER DISEASE – BASIC FACTS Image

Jul 09 2021

ALCOHOLIC LIVER DISEASE – BASIC FACTS

Alcohol-related liver disease is caused by excessive consumption of alcohol. Excessive alcohol consumption contributes to three types of liver disease: (a) fatty liver, where excess fat deposits in the liver; (b) Alcohol-related hepatitis, in which the liver cells get damaged (inflamed) and (c) Alcohol-related cirrhosis, in which normal liver tissue is replaced by nonliving (or fibrous) scar tissue. Cirrhosis of liver is irreversible medical condition Obesity or poor nutritional status (malnutrition), certain genetic factors and underlying liver disease (like viral hepatitis) can contribute or exacerbate alcoholic liver disease. Women are more likely to suffer liver damage from alcohol than men....

READ MORE
ડાયાબિટિસ અને હાયપોગ્લાયસેમિયા (સુગર ઘટવી) Image

Jul 02 2021

ડાયાબિટિસ અને હાયપોગ્લાયસેમિયા (સુગર ઘટવી)

તમે જયારે ડાયાબિટિસથી પીડાતા હો ત્યારે તમારે કેટલીક એવી સ્થિતિઓનો સામનો કરવાનું શીખવાનું જરૂરી બની જાય છે જે ડાયાબિટિસ સાથે ઉદભવે છે. આ સમસ્યાઓમાંથી મુખ્ય છે હાયપોગ્લાયસેમિયાજેમાં બ્લડ સુગરનો સ્તર સામાન્ય સ્તર કરતા ઘટી જાય છે. જયારે બ્લડ સુગરનો સ્તર સામાન્ય સ્તર કરતા ઘટી જાય તો તમે નિમ્નલિખિત લક્ષણ અનુભવી શકો છો. ચક્કર આવવા ચિંતા વધુ પડતો પરસેવો સતત ભૂખ લાગવી દ્રષ્ટિમાં ઝાંખપ અથવા બબ્બે આકૃતિ દેખાવી હ્રદયના ધબકારા વધી જવા વિચિત્ર રીતે અથવા એકાએક મૂળ બદલાવો જો તમને આવો અનુભવ થાય તો તરત સાકાર ખાઈ લો (૩ નાની ચમચી) નહિ તો તમારી બ્લડ સુગરનો સ્તર વધુ ઘટી જશે. હાયપોગ્લાયસેમિયા...

READ MORE
SKIN TESTING FOR ALLERGIES – BASICS Image

Jul 02 2021

SKIN TESTING FOR ALLERGIES – BASICS

What is an allergy? An allergy is an abnormal reaction from an immune response to something that comes in contact of skin or inhaled, or ingested in body. Allergic reactions can lead to sneezing, wheezing, coughing, itching, skin rashes, swollen face or tongue, stomach pain, diarrhea etc. Why is skin-testing for allergies done? Skin-testing is a method that doctors use to see whether a patient’s exposure to specific substances provokes an allergic response. Extracts (i.e. material used for allergy testing) are made from common allergens like various plant source (e.g. grass, trees, and pollen); mold spores; animal dander; cockroach or...

READ MORE
INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD PROTECTION FROM DENGUE FEVER Image

Jul 02 2021

INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD PROTECTION FROM DENGUE FEVER

Individual and household protection from Dengue Fever Clothing that minimizes skin exposure during daylight hours when mosquitoes are most active affords some protection from the bites of dengue vectors and is encouraged particularly during outbreaks. Reduce mosquito habitat. The mosquitoes that carry the dengue virus typically live in and around houses, breeding in standing water that can collect in such things as used automobile tires. Reduce the breeding habitat to lower mosquito populations Repellents may be applied to exposed skin or to clothing. The use of repellents must be in strict accordance with label instructions. Insecticide-treated mosquito nets afford good...

READ MORE
GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) Image

Jul 02 2021

GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM)

Gestational diabetes mellitus (GDM), defined as diabetes diagnosed in second and third trimesters of pregnancy, In India alone, GDM complicates nearly 4 million pregnancies annually, representing a large subset of the population at high risk for adverse perinatal morbidity and mortality if left inappropriately managed. As substantiated by “fetal origin of adult disease” hypothesis, the perpetuation of this ongoing cycle needs to check to avoid the occurrence of unfavorable consequences in future generations. Risk Factors for GDM Obesity Previous history of GDM Prior delivery of a large baby (> 4 kg or >9 lbs) Family history of diabetes in a...

READ MORE
FATTY LIVER (NAFLD) (ફેટી લીવર) Image

Jul 02 2021

FATTY LIVER (NAFLD) (ફેટી લીવર)

Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)What is NAFLD or Fatty Liver? Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a condition in which fat deposit in liver (commonly known as Fatty liver). Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is a sub-type of NAFLD which include inflammation and liver cell damage, along with fat in liver. NASH may can lead to cirrhosis or chronic liver disease. What are symptoms and causes? Usually, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) do not have any symptoms. Certain health conditions and behavior—including obesity, metabolic syndrome, diabetes and intake of high fat/carbohydrate containing food—has more chances to develop...

READ MORE
DIABETES AND FOOT CARE Image

Jul 02 2021

DIABETES AND FOOT CARE

What can I do to take care of my feet in Diabetes? ● Wash your feet in warm water every day. Make sure the water is not too hot by testing the temperature with your elbow. Do not soak your feet. Dry your feet well, especially between your toes. ● Look at your feet every day to check for cuts, sores, blisters, redness, calluses, or other problems. Checking every day is even more important if you have nerve damage or poor blood flow. If you cannot bend over or pull your feet up to check them, use a mirror. If...

READ MORE
ANTIBIOTIC RESISTANCE – AN ECLIPSE TO A TREASURE OF MANKIND…!! Image

Jul 02 2021

ANTIBIOTIC RESISTANCE – AN ECLIPSE TO A TREASURE OF MANKIND…!!

Antibiotic Awareness Week takes place each November and is endorsed by the World Health Organization, acknowledging the global importance of this growing public health issue. Antibiotics are drugs used for treating infections (like Pneumonia, Urine infection, Meningitis etc.) caused by bacteria. Antibiotics have saved countless lives since its first invention in 1928. Antibiotic resistance is a growing public health concern worldwide since last few years. It is one of the major PUBLIC HEALTH ISSUE/ THREAT in medical field. What is ‘Antibiotic Resistance’? Sometimes an antibiotic that used to work in the past for a certain type of bacterial infection no...

READ MORE
STRESS: EFFECTS ON YOUR BODY AND MIND Image

Jul 01 2021

STRESS: EFFECTS ON YOUR BODY AND MIND

Stress (Physical or Mental) can affect your health on long term. Many times, you may not realize it. Stress symptoms can affect your body, thoughts, feelings and behaviour. Once you recognize common stress symptoms, it can help you to manage them effectively. Unrecognised stress can contribute to many health problems, such as high blood pressure, heart disease, obesity and diabetes.

READ MORE